Vedtekter

Vedtekter

Vedtekter for Norsk Laserklubb

1. Formål og arbeidsoppgaver

Norsk Laserklubb (NLK) sitt formål er å fremme interessen for og kunnskap om Laser-seiling både for konkurranse- og rekreasjonsformål. NLK skal fungere som et medium for utveksling av informasjon vedrørende Laser-seiling og bidra til å fremme klassen både nasjonalt og internasjonalt. Ved arrangement som NM, Nordisk eller store internasjonale regattaopplegg administrerer NLK den tekniske kontrollen i samarbeid med NSF’s tekniske komitè. I samarbeid med arrangerende forening deltar NLK aktivt for å sikre et vellykket arrangement.

NLK tar initiativ overfor seilforeningene for å finne arrangører til Nordisk og andre større internasjonale regattaer.

 

NLK gir melding til NSF om deltakelse i internasjonale mesterskap.

 

2. Medlemskap.

Medlemskap i NLK er åpent for alle som har interesse for Laser-seiling.

 

3. Organisasjon.

NLK er tilsluttet Norges Seilforbund (NSF), International Laser Class Association (ILCA) og den Europeiske Laserklubben (EURILCA).

Årsmøtet er klubbens høyeste organ. Mellom Årsmøtene ivaretas klubbens interesser og oppgaver av Styret.

I seilforeninger der klassen er representert bør det etableres kontakt med flåtekaptein.

 

4. Årsmøtet.

Årsmøtet holdes hvert år når styret bestemmer det. Årsmøtet forsøkes lagt til et sted der flest mulig medlemmer har mulighet for å stille Innkalling må skje med minst èn ukes varsel.

 

Følgende saker skal behandles:

-Årsmelding.

-Regnskap og budsjett.

-Innkomne saker.

-Vedta kontigent.

-Valg.

 

Årsmøtet kan ta opp en hver sak som vedkommer foreningen, men det kan kun fattes vedtak i saker som er Styret i hende senest to uker før Årsmøtet.

Står flere forslag mot hverandre anses det forslag som får flertallet av stemmene som vedtatt. Endringer av vedtektene krever minst 2/3 flertall.

Vedtektsendringer kan bare foretas når hovedinnholdet har vært gjengitt i innkallingen.

Ekstraordinært Årsmøte kan avholdes når styret bestemmer det eller når minst 1/3 av medlemmene krever det.

 

5. Styret.

Styret er ansvarlig for driften av klubben og klubbens aktiviteter. Styret er ansvarlig for klubbens eiendeler. Det skal føres regnskap over klubbens økonomiske midler. Regnskapsåret følger kalenderåret. Det skal føres referat fra styremøtene.

Styremøte innkalles normalt med minst èn ukes varsel.

Styret er ansvarlig for å avholde Årsmøte.

Valgene til styret følger kalenderåret med mindre Årsmøtet har bestemt noe annet. Halve styret er på valg hver gang. Formannen velges for ett år om gangen. De øvrige styremedlemmene for to år.

 

Formann, sportslig leder, og kasserer velges særskilt av Årsmøtet. I tillegg velges det et til tre styremedlemmer.

 

6. Flåtekapteiner.

Flåtekapteinenes oppgaver er å fremme kjennskap om og interesse for Laser-seiling i lokalforeningene. Han skal formidle videre informasjon fra NLK til de øvrige seilerne i foreningene.

 

7. Oppløsning.

NLK kan oppløses etter vedtak på Årsmøtet med minst 2/3 flertall.

 

Sist endret  etter vedtak på ordinært Årsmøte 23. februar 2015.