Vedtekter

Vedtekter

 

Vedtekter for ILCANorge

 

 1. Formål og arbeidsoppgaver

ILCANorge er klasseklubb for seiling med ILCA-jolle. Formål for klasseklubben er å fremme interessen for og kunnskap om ILCA-seiling både for konkurranse- og rekreasjonsformål. ILCANorge skal fungere som et medium for utveksling av informasjon vedrørende ILCA-seiling og bidra til å fremme klassen både nasjonalt og internasjonalt. Ved arrangement som NM, Nordisk eller store internasjonale regattaopplegg administrerer klasseklubben den tekniske kontrollen i samarbeid med NSF’s tekniske komitè. I samarbeid med arrangerende forening deltar klasseklubben aktivt for å sikre et vellykket arrangement.

ILCANorge tar initiativ overfor seilforeningene for å finne arrangører til Nordisk og andre større internasjonale regattaer.

ILCANorge gir melding til NSF om deltakelse i internasjonale mesterskap.

 1. Medlemskap.

Medlemskap i ILCANorge er åpent for alle som har interesse for ILCA-seiling.

 1. Organisasjon.

ILCANorge er tilsluttet Norges Seilforbund (NSF), International ILCA Class Association (ILCA) og den Europeiske ILCAklubben (EURILCA).

Årsmøtet er klubbens høyeste organ. Mellom Årsmøtene ivaretas klubbens interesser og oppgaver av Styret.

I seilforeninger der klassen er representert bør det etableres kontakt med flåtekaptein.

 

 1. Årsmøtet.

Årsmøtet holdes hvert år når styret bestemmer det. Årsmøtet avholdes digitalt for at flest mulig medlemmer har mulighet for å delta.  Innkalling skal publiseres på nettsidene fire uker før møtet, saker som meldes inn fra medlemmer skal være sendt til styret to uker før møtet, og sakspapirer skal publiseres en uke før møtet avholdes.

Følgende saker skal behandles:

 • Årsmelding.
 • Regnskap og budsjett.
 • Innkomne saker.
 • Vedta kontingent for neste kalenderår.

 

Årsmøtet kan ta opp en hver sak som vedkommer foreningen, men det kan kun fattes vedtak i saker som er Styret i hende senest to uker før Årsmøtet.

Står flere forslag mot hverandre anses det forslag som får flertallet av stemmene som vedtatt. Endringer av vedtektene krever minst 2/3 flertall.

Vedtektsendringer kan bare foretas når hovedinnholdet har vært gjengitt i innkallingen.

Ekstraordinært Årsmøte kan avholdes når styret bestemmer det eller når minst 1/3 av medlemmene krever det.

 

 1. Styret.

Styret er ansvarlig for driften av klubben og klubbens aktiviteter. Styret er ansvarlig for klubbens eiendeler. Det skal føres regnskap over klubbens økonomiske midler. Regnskapsåret følger kalenderåret. Det skal føres referat fra styremøtene.

Styremøte innkalles normalt med minst èn ukes varsel.

Styret er ansvarlig for å avholde Årsmøte.

Valgene til styret følger kalenderåret med mindre Årsmøtet har bestemt noe annet. Halve styret er på valg hver gang. Styreleder velges for ett år om gangen. De øvrige styremedlemmene for to år.

Styreleder, sportslig leder, og kasserer velges særskilt av Årsmøtet. I tillegg velges det et til tre styremedlemmer.

 1. Flåtekapteiner.

Flåtekapteinenes oppgaver er å fremme kjennskap om og interesse for Laser-seiling i lokalforeningene. Han skal formidle videre informasjon fra ILCANorge til de øvrige seilerne i foreningene.

 1. Oppløsning.

ILCANorge kan oppløses etter vedtak på Årsmøtet med minst 2/3 flertall.

 

Sist endret etter vedtak på ordinært årsmøte 18.mars 2024.